top of page
חיפוש

הקיוסק בחוף לידו

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה קיבלה את העררים של הפורום הציבורי לאיכות הסביבה ועמותת אדם טבע ודין, בנוגע לקיוסק בחוף לידו.

היזם ביקש לאשר את הכשרת הקיוסק לאור השינויים המהותיים, לטענתו, שנוצרו בשטח.

עיריית אשדוד לא דנה בנושא, מסיבות שונות, ואז פנה היזם לוועדה המחוזית אשר המליצה, למרבה הצער, לוועדה לשמירה על החופים (ולחו"ף) שתאשר את תכנון הקיוסק כפי שהוא.

הולחו"ף דנה ואישרה את כל ארבע הקומות בתנאים מוגבלים. התנאי החשוב ביותר - שהמבנה ישמש לפרויקט מלונאי.

'הפורום' ו'אדם טבע ודין' ערערו על ההחלטה בדיון אשר התקיים ב-27 באפריל 2017. בראשית חודש אוגוסט באותה השנה, התקבלה ההחלטה הנכספת ובה קבלת העררים, כלומר פירוק החלק הבלתי חוקי של הקיוסק.

את הפורום ייצגה הקליניקה לרגולציה סביבתית של אונ' בר אילן בניצוחו של עו"ד יותם שלמה, והסטודנטים: עומר מחלוף ועדי שטיין. 

מן התקשורת:
Comments


bottom of page