top of page

שיתוף הציבור בקבלת החלטות תכנוניות

מדוע שלא לשתף את התושבים לפני קבלת החלטות תכנוניות ברחבי העיר? מן הידוע הוא שהיוועצות עם הציבור בנושאים שונים מביאה לשדרוג ההחלטות המתקבלות! שיתוף הציבור בקבלת החלטות הינה זכות דמוקרטית שאין לוותר עליה.

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד עוסק גם בנושא שיתוף הציבור בקבלת החלטות ממסדיות, בעיקר בנושאים תכנוניים. אף שנכון לשתף את הציבור לקראת החלטות בתחומים רבים, הנושא התכנוני נמנה על השלבים הגבוהים יותר של רמות השיתוף בגלל חשיבותו והשפעתו הגדולה יותר על איכות חיי התושבים.

ביצוע נכון של הליכים לשיתוף הציבור מביא תועלת – הן לצד המשתף (נבחרי הציבור) והן לצד המשתתף (תושבי העיר). על כך מעידים מחקרים רבים.

 

הדרך הנכונה לביצוע הליכי השיתוף על ידי הרשות:

  • יש להעמיד לטובת התושבים את כל המידע הקיים ברשות בנוגע לנושא שעל הפרק - כולל רקע ודברי הסבר, תכניות, מיפוי, מצגות, לוחות זמנים ותקציבים. אלו אמורים להימצא באתר האינטרנט העירוני לפני קיום המפגשים עם התושבים – הפיזיים ו/או הדיגיטאליים - ובסמוך לפרסומם של הליכי השיתוף הרלוונטיים.

  • בהמשך, חשוב להציג באתר את עיקרי הצעות התושבים המסוננות, את הפרוטוקולים של הדיונים הרלוונטיים לנושא בסמוך להתקיימותם.

  • בשלב מתקדם יותר, נימוק אימוצן או דחייתן של ההצעות שנתקבלו על ידי התושבים באותו הנושא על ידי הדרג המקצועי.

 

שקיפות התהליכים תביא לשדרוג האמון של התושבים - בהם ובמי שהוציאם אל הפועל. עניין זה נחוץ להגברת מעורבותם האזרחית של מי שאיכות החיים בעירם חשובה להם. זו המעורבות המהווה מרכיב חיוני בקיומה של חברה דמוקרטית.

שתפו אותנו 2.jpg
bottom of page