top of page

תקנון הפורום*

מטרות עיקריות:

 • קידום נושאי איכות הסביבה באשדוד ובסביבותיה.

מהות:

 • "הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד" מהווה מסגרת התנדבותית א-פוליטית בה כל חבריה פועלים למענו ולמען מטרותיו העיקריות, ללא תשלום ישיר או עקיף.

חברי הפורום:

 • החברים הפעילים זכאים להשתתף בכל ישיבות הפורום ולהצביע בנוגע לנושאים המועלים בהם. כל חבר יהיה בעל קול אחד בכל הצבעה. כל אחד מהם רשאי להיבחר לאחד התפקידים המוצעים באסיפה הכללית אחת לשנה.

 • כל חבר יתרום סך סמלי של 200 ₪ בשנה לסיוע בפעילותו השוטפת של הפורום.

צירוף חברים לפורום:

 • אדם החפץ להיות חבר הפורום יגיש אליו בקשת הצטרפות בטופס שלהלן. את הבקשה יש לשלוח במייל לכתובת forum1ashdod@gmail.com

 • הבקשה תידון בישיבה הקרובה למועד הגשתה, ככל שהיא הוגשה שבוע לפני קיומה. חבר חדש לפורום יתקבל לשורותיו רק בהסכמת רוב החברים שנכחו בישיבה בה שמו הוצע.

 • ככל שחברי הפורום אישרו את הצטרפותו של החבר החדש, הוא יוזמן להשתתף בישיבותיו של הפורום החל מן הישיבה העוקבת את מועד אישורו.

 • חבר חדש בפורום יהיה כשיר להצביע על ההחלטות המתקבלות רק החל מנוכחותו השנייה בישיבות הפורום.

פקיעת חברות בפורום:

 • החברות ב"פורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד" תפקע בכל אחד מן המקרים הבאים: במות החבר; עם פירוק הפורום; בפרישתו של החבר מן הפורום על פי בקשתו, בכתב; בהוצאתו של החבר מן הפורום לבקשת רוב חבריו מן הטעמים הבאים: אי קיום הוראות התקנון או החלטה של הפורום; היעדרות משלוש ישיבות רצופות ללא הצדקה; פעילות בניגוד למטרות הפורום; אי תשלום לפורום את הסכום המגיע לו ממנו; הרשעת החבר בעבירה שיש עימה קלון.

 • חברי הפורום לא יציעו להוציא חבר משורותיו אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניהם ורק לאחר שהתרו בחבר על מעשיו וניתנן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

ישיבות קבועות של הפורום:

 • ככל שלא נקבע אחרת על ידי רוב חבריו, ישיבות "הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד" תתקיימנה בימי רביעי האחרונים לכל חודש קלנדרי, בשעה 20:00.

 • לישיבות יוזמנו כל החברים הרשומים על ידי מזכיר הפורום, שבוע מראש, באמצעות הדואר האלקטרוני והודעת וואטסאפ. הישיבות תתחלנה במועד ובשעה שנקבעו.

 • מלבד הישיבה החודשית הקבועה, יו"ר הפורום רשאי לזמן ישיבות נוספות ובמועדים נוספים, ככל שמתעורר הצורך בדיון ובהחלטה דחופים.

סיכומי ישיבות:

 • באחריות מזכיר הפורום לרשום את ההחלטות שנתקבלו בישיבות ולהגיש פרוטוקול מסודר בעניין, עד שבוע ממועד הישיבה. הפרוטוקול יופץ לחברים לאחר אישורו של יו"ר הפורום.

האסיפה הכללית:

 • אחת לשנה יקיים "הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד" אסיפה כללית, כמתחייב מחוק העמותות. האסיפה יכולה להתקיים במועד ישיבתו החודשית של הפורום או בכל מועד אחר. באסיפה הכללית יציג יו"ר הפורום את עיקרי הפעילות בשנה שחלפה ויציג דין וחשבון כספי מבוקר על ידי רואה החשבון של הפורום, לאישורם של החברים. בנוסף, תוצגנה בה פעילות ועדת הביקורת וייבחרו לשנת הפעילות הבאה: יושב הראש של הפורום, מזכיר הפורום, גזבר הפורום, חברי ועדת הביקורת שלו ורואה חשבון.

 • החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים; במקרה של קולות שקולים של מצביעים, רשאי יושב ראש הפורום להכריע.

 • הזמנת חברים לאסיפה הכללית תיעשה כמו לכל ישיבות הפורום. במקרה של אסיפה במועד ישיבה שוטפת של הפורום, האסיפה תתקיים ראשונה.

 • אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי הפורום הרשומים; היה ומניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

 • לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 • מזכיר הפורום ינהל את פרוטוקול האסיפה.

פעילות חברי הפורום:

 • הפורום רשאי לקבוע מסגרות פעילות מצומצמות למטרות ייחודיות, בצורה של ועדות היגוי. לצורך כך ייבחרו חברים המעוניינים לעסוק בפעילות הרלוונטית, אשר יבחרו מביניהם יו"ר. יו"ר ועדת ההגיוי ידווח בישיבות הפורום על התקדמות הנושא שבטיפול הוועדה בראשה הוא עומד.

 • חברי הפורום רשאים להעלות נושאים לדיון בישיבותיו ובתנאי שבקשתם תוגש למזכיר הפורום לפחות חמישה ימים ממועד הישיבה המתוכננת.

*מטעמי נוחות בלבד נוסח תקנון זה בלשון זכר אך כל הנאמר בו נכון לזכר ולנקבה כאחד.
bottom of page