top of page

מלונות בחוף לידו

התקבלה התנגדות הפורום לאיכות הסביבה

לתוספות בבתי המלון בחוף לידו

בתאריך 21/7/21, התקיים דיון מעמיק במליאת הוועדה לשמירת הסביבה החופית (הוולחוף) שעסק בבקשת היזם להגדיל את מספר החדרים בשני בתי המלון שבכוונתו לבנות מ-66 ל-120  ומ-66 ל-90 ולהוסיף בהם חזית חמישית (שימוש בגג כקומה נוספת) בחוף לידו. בדיון השתתפו חברים לא מעטים מן הפורום לאיכות הסביבה באשדוד יחד עם נציגי גופים ירוקים נוספים, לצדם של נציגים מעיריית אשדוד וחברי הוועדה עצמה.

חברי ועדת הוולחוף, לאחר שקיימו דיון סגור בנושא, החליטו לדחות את בקשת היזם, כליל. אפשר לראות בכך ניצחון של הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד וגם של אדם טבע ודין. אבל הנכון יותר הוא לראות בעצם ההחלטה, ניצחון של תושבי אשדוד הזכאים ליהנות מעירם ומחופיה היפים מבלי התערבותם של יזמים המאיימים לפגוע באיכות חייהם.

פורסם בתקשורת:

https://rebrand.ly/7kv56jd   |  https://rebrand.ly/dwv0opc   |  https://rebrand.ly/u5prsb6

מלון צפוני - תכנית 603-0760116  |  מלון דרומי - תכנית 603-0760389
Heading 6

לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באשדוד הוגשה בדצמבר 2019 בקשתם של יזמים להגדלת מספר החדרים בשני בתי מלון מרשת הילטון שברצונם לבנות על שני מגרשים, בתחום 100 מטר בחוף לידו בעיר. באחד מהם, הגדלת הזכויות הקיימות של 66 חדרים ל-159 דיירים ובשני, הגדלה דומה מ-66 חדרים ל-90. כך, תוך חריגה ממשית מהוראות החוק.

בנוסף, ביקשו מגישי התוכניות החדשות תוספת של "חזית חמישית" שמשמעה הוספת בריכת שחייה על כל שירותיה בקומת הגג, אשר יצריכו הגבהת המבנים תוך חריגה מן המותר. באחד המגרשים הגבהה בת 4.69 מ' ובשני הגבהה בת 2.90 מ'. יצוין שהתוכניות אושרו בעבר הרחוק בטרם החוק האוסר בנייה בטווח של 100 מ' מן החוף ולכן בנייתם חוקית.

מומחי הפורום לאיכות הסביבה בחנו לעומק את הדרישות על חריגתן והציעו לראש העיר וליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר העתקת החזית החמישית לקומת הקרקע. בכך לדעת המציעים – תוספות החדרים תתאפשרנה ללא חריגה בגובה המאושר של שני המבנים וללא הצורך להביא את התוכניות לאישורה של הוועדה המחוזית לתכנון בבאר שבע. ככל שההצעה תתקבל, ייחסך ליזמים זמן רב של המתנה לאישורים.

בכך מציעים חברי הפורום לאיכות הסביבה באשדוד מסלול מקוצר לקבלת האישורים הנדרשים בכל מערכות התכנון, שיקדמו את התיירות באשדוד – ללא התנגדות מצד הגופים הירוקים. אלא, שבישיבתה מראשית חודש מרץ 2020, אישרה מליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באשדוד את בקשתם של היזמים להגדלת מספר החדרים בשני בתי המלון.

משום האמור ולאור דחייתם של חברי הוועדה המקומית את הצעתם המעשית והאפשרית, החליטו חברי הפורום להמשיך במסלול ההתנגדויות בכל השלבים הבאים - כחלק מהמשך מאמציו רב השנים של הפורום לדאגה לאיכות חיי תושבי אשדוד.

מלון-דרומי.jpg
%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%
bottom of page