top of page

תכנית מע"ר דרום

תוכנית 603-0477232 

הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד מתנגד נחרצות לאישורה של התכנית המוצעת על ידי מנהל מקרקעי ישראל המבקשת להגדיל את יחידות הדיור אשר תוכננו במקור לרובע מ-1,674 יח"ד ל-4,280 יח"ד, ללא מתן מענה סביר והגיוני לגידול המטורף, שיביא לכשלים שלהלן:

חניה – תקן החניה המוצע בתכנית  עומד על 1:1 (חניה אחת לכל יח"ד בלבד) תוך הסתמכות על הנתון כי הרובע מצוי בצמוד לתחבורה ציבורית פעילה – נתון שגוי ביסודו. בתכנית המוצעת לא נכללו חניות לאורחים בהתאם לתקנים. הקטנת תקני החניה בפרויקט נשענת על השאיפה הדמיונית לפיה תושבי הרובע יוכלו להשתמש בפרויקט התחבורה הציבורית  שמקדמת העיר – שהוא בפועל תקוע. במע"ר דרום אשדוד אין תחבורה הציבורית וספק אם היא בכלל אפשרית ברובע שכבישיו המרכזיים צרים באופן מפתיע.

מוסדות ציבור ושטחים ירוקים – התכנית המוצעת לא נותנת פתרונות למוסדות ולשטחי הציבור בתוך הרובע – ובוחרת להישען על מוסדות ציבור ברבעים אחרים. השטחים הירוקים בתכנית המוצעת נשענים על פארקים באזורים אחרים.

מוסדות חינוך – מוסדות הציבור כוללים גם מוסדות חינוך בהם בתי ספר וגני ילדים במידה חסרה לתושבי הרובע. ההישענות על רבעים שכנים לצרכי רישום למוסדות החינוך אינה עניינית.

צפיפות בניינים – התכנית המוצעת לא מעלה התייחסות אקלימית לכמות המגדלים הרבה במרחקים הכה-קרובים זה לזה. לא נבדקו השפעות ההצלה והרוחות שייווצרו בתוך הרובע כתוצאה מן הבנייה הצפופה המוצעת; לא נלקחו בחשבון הצפות אפשריות בחניונים התת-קרקעיים וגם לא מוזכרים פתרונות לחילחול מי תיהום, כפי שהחוק מחייב.

משום האמור - אישור התכנית המוצעת תביא למצב שרובע מע"ר דרום יהיה רובע המגורים הצפוף ביותר בעיר אשדוד, על פי כל קריטריון. שיטת הכרסום המזדחל הבא לידי ביטוי בהוספת יחידות דיור במרחב הנתון של הרובע מפעם לפעם, מנסה לקבוע עובדות בשטח ולהביא לאישורה של תכנית ענק שאין לה אח ורע בישראל.

ההסתמכות על תקני החניות של המסחר כפי המוצע בתכנית, הקטנת תקני החניות לכל יחידת דיור ואי מתן תקני חניות לאורחים – יובילו לקטסטרופה תחבורתית ולפגיעה חמורה באיכות חייהם של תושבי הרובע והעיר כולה. מחסור במוסדות ציבור וחינוך והישענות על רבעים שכנים שאינם משופעים בכאלה אינה אלא הטלת גזרה קשה מנשוא עבור תושבי הרובע שהשקיעו ממיטב כספם על מנת לזכות באיכות חיים, המאוימת להיקטע בגלל תכנית שכלל אינה מתחשבת בהם.

לסיכום, תוכנית זו גורמת יותר נזק לאיכות החיים בעיר מאשר תועלת. נקודות רבות סותרות את חזון ראש העיר ואת תמ"א 35, ומסתירות מידע רב מהציבור. הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד מאמץ את תוספת הדיור ל-2,372 ודוחה קביעת מספרים כמו 3,500 או 3,800 או 4,280 יחידות דיור אשר יגרמו בוודאות לשינוי אופייה של אשדוד ויפגעו ברמת החיים של כלל תושביה.

לעיון בהתנגדות הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד לתוכנית המוצעת של מע"ר דרום – הכוללת אפשרות לבניית 4,280 יח"ד ברובע – יש ללחוץ כאן.

bottom of page