top of page

תכנית המתאר החדשה לאשדוד

הערות הפורום לתכנית 603-0528026

  1. לבטל כל בינוי ברובעים הדרום מזרחיים של הדיונה. כל חוות הדעת הסביבתיות קובעות שיש לשמור על ההזנה של הדיונה הגדולה! כולל נספח סביבתי המצורף לתכנית שכתב אותו אדר' דני עמיר. הדיונה היא מורשתה של אשדוד. ההזנה לדיונה היא מדרום מערב לצפון מזרח. לפי מידע זה ניתן להבחין שכל ההזנה תיפגע.

  2. לאשר שמורת טבע לפי תכנית של רשות הטבע והגנים: 603-0286625. כל חוות הדעת הסביבתיות, כולל נספח סביבתי המצורף לתכנית, מדגישות חשיבות אקולוגית רבה מאוד. הכלים לפיקוח ולשמירה על ערכי הטבע הם בידי רשות הטבע ולא בידי הרשות המקומית.

  3. חסימת הנוף לים משכונת חברת חשמל שמול חוף לידו. השיכון מתנשא לגובה של עד 3 קומות, כאשר בינו לבין רח' הטיילת המערבי לו – מותרת בנייה של עד 2 קומות. התכנית מאפשרת בנייה של 9 קומות ובנוסף, בנייה צמודה לרח' הטיילת של 16 קומות וגם תכנון של חומת בטון הצמודה לים ומזרחית לה שכונת מגורים נמוכה. מורשת העיר היא "אשדוד עם הפנים אל הים" ולא אל החומות.

  4. שד' משה דיין מסתיימות בכיכר ענק ובה קיים בית מלון (לאונרדו) ומתוכננים מספר מלונות.  לפי התיכנון, גובה המלונות בכיכר עין השמש לא אחיד. התכנית "צבעה" בצהוב 2 מגרשים (18 ו-19) בעוד יתר המגרשים סביב הכיכר "צבועים" בכחול. מגרש 18 הגיע לוועדת ערר במחוזית ושם הוועדה קבעה שהמבנה זר למקום. תכנית 129/101/02/3. למעשה התכנית מאשרת כ-16 קומות לעומת ה-11 שלידה. התכניות שהוגשו לוועדה המחוזית הן של כ-20 קומות, שעליהן נתנגד!!!

  5. בנייה גבוהה בחלק הצפון-מערבי של רובע י"א. (בין רח' הירקון לרח' נחל לכיש. באזור - בנייה נמוכה ובתים צמודי קרקע. התכנית מאשרת 9 קומות. יש להשאיר את הגובה כפי שמותר במרכז ובדרום הרובע.

  6. יש לבדוק מיקום חדש לבית העלמין. כבר עתה, הקברים נבנים על שטח ובו עשרות זנים של פרחים ובהם צמחים מוגנים. 'פארק אלתא' היא ריאה ירוקה המושכת אליה מטיילים רבים הנהנים מיופיו ומן העושר בעצי השיטה המלבינה. התכנון החדש יחסל את הפארק בעוד שיש לתכנן בית עלמין חדש. רצוי בצפון העיר, באזור שיקום המחצבות.

הערות למחוזית תכנית מתאר אשדוד 6 נוב 201
bottom of page