top of page

מגרש 40 - במרינה

חוזרים מן ההתנגדותו לתוכנית במגרש 40 במרינה

יזמים ביקשו לבנות מלון בן 18 קומות במקום 6 הקומות המאושרות במגרש | הפורום התנגד נמרצות | התוכנית שונתה | הפורום הסיר את התנגדותו.

מדובר בתוכנית 603-0729830 במגרש מספר 40 באזור המרינה. בעוד שבתוכנית המקורית המאושרת קובעת במגרש האמור מבנה בגובה של 6 קומות, ביקשו היזמים לבנות במגרש בית מלון בעל 18 קומות (הבקשה אושרה במליאת בניין ערים ב-21/3/2017). הפורום הציבורי לאיכות הסביבה התנגד נמרצות להצעה, שהרי המרינה תוכננה לבנייה טבעתית מדורגת - כמו תיאטרון - כך שמרוב הבתים יראו את האגם, המרכז התיירותי והמעגנה. מלון בגובה 18 קומות בטבעת השנייה אמור היה לשבור את התכנון המקורי, להביא להעדר איזון בקו האופק ולהסתיר את הנוף לתושבים שמאחוריו, בטבעת הרביעית.

לאחר שהתוכנית עברה שינויים לא מעטים בוועדה המחוזית והוולחוף, ועומדת כעת בכל הדרישות וההתניות של הקרן הקיימת לישראל, רשות מקרקעי ישראל, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התיירות – התמונה השתנתה. התוכנית המוצעת החדשה מבקשת להעלות את גובה המלון ל-9 קומות, כאשר קומת הכניסה תונמך מעט. חניות הורדו והוכנסו למרתפים ולכן השינוי בגבהים יהיה פחות חריג משמעותית.

משום האמור מצטרף הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד גם לעמדתה של אגודת "אדם טבע ודין" שרואה אף היא שהמלון על פי התוכנית החדשה לא יחרוג מסביבתו בצורה בולטת. על פי תפיסתו של הפורום האשדודי - ככל שזה מה שיאפשר את פתיחתו, הרי שזה טוב ונכון לעיר ולתיירות בה. בהתאם לעמדתו לטובת פתיחתם של שטחים נוספים לטובת הציבור, חוזר בו הפורום מהתנגדותו כאמור לתוכנית, ותומך בה.

הדמיית מלון מגרש 40 מרינה אשדוד אתר משרד
marinanew.jpg
bottom of page